نیروگاه های مقیاس کوچکCHP

wrvwrwaa

امروزه ﺑﺤﺚ اﻧﺮژي و ﺑﻬﻴنه ﺳﺎزي ﻣﺼﺮف آن ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻي اﻧﺮژي و روﻧﺪ رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎي ﻓﺴﻴﻠﻲ، ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﮕﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ي ﺑﻬﻴﻨﻪ از اﻧﺮژي و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺼﺮف آن از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻳﺎ ﻓﻦ آوري ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪﺗﺮ ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﭘﮋوﻫﺶ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺪت ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ آﻏﺎز ﺷﺪه و در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﮔﺎم ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ي آن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه است. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق، ﺧﺼﻮﺻﻲﺳﺎزي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻫﻤﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺳﻮق داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ روﺷﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد، ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮرﺑﻴن ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ و ﺣﺠﻢ ﻛﻢ در ﻛﻨﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻮﻟﺪﻫﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. از اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻮﻟﺪﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮان در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن اﻳﺠﺎد واﺣﺪﻫﺎي ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑـﺮاي ﭘﻴﻚ زداﻳﻲ و اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻮارد ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد.

ﻓﻨﺎوري ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮق و ﺣﺮارت (CHP) ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ دو ﺷﻜﻞ ﻣﻌﻤﻮل اﻧﺮژي ﻳﻌﻨﻲ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﺣﺮارﺗﻲ در ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮف. ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ روش اﺗﻼﻓﺎت ﺣﺮارﺗﻲ و اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. در ﺳﻪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﭘﺲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﺪه ﺑﻬﺎي ﺳﻮﺧﺖ، اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺤﺚ ﺳﻮﺧﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎرآﻳﻲ اﻧﺮژي و ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي   ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦآورﻳﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮق و ﺣﺮارت (CHP) اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻓﻨﺎوري، ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دﻳﻤﺎﻧﺪ ﺑﺎﻻ و ﺗﻘﺎﺿاي ﺣﺮارت و ﺑﺮق ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﻧﺴﺒﺘﺎ یکنواخت در این بخش، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮق و ﺣﺮارت در ﺳﻄﺢ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده اي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻓﻨﺎوري  CHPﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻨﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي، ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻴﺰ داراي ﺟﺬاﺑﻴﺘﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﻫﺮ ﺻﻨﻌﺖ و ﺑﺎ ﻫﺮ اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮﻓﻲ داراي ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺒﻮده و ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻨﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي و ﻋﻤﻠﻜﺮدي آن واﺣﺪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﺑﺮرﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ. ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اوﻟﻴﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮاﺑﻖ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﻓﻨﺎوري ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﺴﺎﺟﻲ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻓﻠﺰي (ﺳﻴﻤﺎن، ﺷﻴﺸﻪ، ﺳﺮاﻣﻴﻚ) ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻠﺰي و ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﭼﻮب و ﻛﺎﻏﺬ.

نیاز به انرژی الکتریکی در جامعه کنونی با توجه به انواع مصارف (خانگی، تجاری، صنعتی و کشاورزی) نیازی روزافزون می باشد که این نیاز دارای رشدی سالیانه حدود 7% در کشور می باشد. در چرخه انرژی الکتریکی سه بخش اساسی فعالیت می نمایند که عبارتند از:

1- بخش تولید که وظیفه تولید انرژی را بر عهده دارد که نیروگاههای برق را شامل می گردد.

2- بخش انتقال و فوق توزیع که وظیفه انتقال انرژی از مراکز تولید (نیروگاهها) به مراکز مصرف ( شبکه توزیع) را بر عهده دارد.

3- بخش توزیع که وظیفه پخش انرژی به انواع مصارف بخصوص خانگی، تجاری و کشاورزی را بر عهده دارد.

جهت تامین انرژی نقاط مصرف می بایست انرژی الکتریکی در نیروگاهها تولید و توسط خطوط انتقال و فوق توزیع و در نهایت توزیع به نقاط مصرف رسانده شود. اما اگر جهت تامین بخشی از بار شبکه بتوانیم انرژی الکتریکی را در محل مصرف تولید کنیم، می توانیم صرفه جویی قابل توجهی را در بخش تولید، انتقال و فوق توزیع شاهد باشیم.

مزایای CHP

1- صرفه جویی حداقل 10 درصد در مصرف انرژی که به طور معمول بسیار بیشتر از این مقدار نیز صرفه جویی خواهد شد

2- صرفه جویی در هزینه بین 15 الی 40 درصد در مقایسه با مولدهای دیگر به دلیل تولید همزمان برق و تولید گرما در بویلرهای واقع در محل

3- حداقل 10 درصد صرفه جویی در دی اکسید کربن با کیفیت خوب گاز طبیعی CHP در مقایسه با حالت های متعارف دیگر تولید انرژی

4- بهره وری نهایی بسیار بالا – تا 80 درصد و یا بیشتر با توجه به نقاط مورد استفاده

5- تضمین بیشتر در تداوم ارسال انرژی هم برای اپراتور و هم برای مصرف کننده

6- تکنولوژی مطمئن و اثبات شده بر پایه ی خودکفایی

7- کاهش در هزینه های انرژی، ایجاد مزیت رقابتی در صنعت و کسب و کار، کمک به کاهش فقط سوخت و کاهش در هزینه ی ارائه ی خدمات عمومی

8- افزایش امنیت عرضه انرژی و اتلاف انرژی کمتر از طریق استفاده ی کارآمدتر از سوخت – صرف نظر از اینکه سوخت تجدید پذیر یا فسیلی باشد

9- افزایش انعطاف پذیری و قابلیت اطمینان به تأمین انرژی چه در سطح محلی و چه در سطح ملی

10- انعطاف پذیری و ریسپانسیو بودن تولید گرما – انرژی حرارتی (گرمایش یا سرمایش) تولید شده در مولدهای CHP می تواند به راحتی ذخیره شده و در صورت بودن تقاضا در زمان دیگری تحویل مصرف کننده شود.

11- کاهش تقاضای کلی متمرکز سوخت اولیه مانند زغال سنگ در مقیاس بزرگ و یا گاز در نیروگاه ها – و در نتیجه کاهش استرس در شبکه برق

12- حمایت دولت و طرح های خرید تضمینی برق و تحویل گاز مجانی در صورت اجرای CHP.

شرکت طرح گستر پویش در حوزه فن آوری، مهندسی، خدمات و تولید انرژی اقتصادی و سوختهای پاک تا کنون بیش از 250 قرارداد در حوزه های مختلف تخصصی خدماتی، مهندسی و بازرگانی را به انجام رسانده است. همچنین تاکنون با دریافت مجوز احداث نیروگاه های کوچک مقیاس CHP با ظرفیت 12 مگاوات و اجرایی کردن آن تجربه ی بسیار ارزشمندی در اخذ تمامی مجوزهای لازم، تحلیل و بررسی مکان مناسب اجرا، تمامی فعالیت های فنی و مهندسی لازم جهت تعمیرات و استقرار سیستم های مولد CHP، مشاوره در خصوص تأمین دستگاه های مناسب و تأمین و تجهیز مولدهای تمامی برندها با استفاده از کادر مجرب، متخصص و کارآمد خود، کسب کرده است. اینک شرکت طرح گستر پویش به پشتوانه ی 10 سال خدمات فنی و مهندسی بدون نقص در زمینه سوخت های پاک، و منابع انسانی برجسته ی خود، آماده ی همکاری و یاری رسانی در تمامی مراحل از مشاوره ی ابتدایی تا بهره برداری CHP به تمامی افراد حقیقی و حقوقی می باشد.